Duurzame inzetbaarheid: Uw inzet waard.

Ondernemen is tijdig en effectief reageren op ontwikkelingen in de markt. Ondernemen is ook vooruit denken: kunnen medewerkers aan de slag blijven, zelfs als het vak waarvoor ze zijn opgeleid op termijn verdwijnt? Hoe wendbaar is uw onderneming? Bent u voorbereid op een toekomst vol nu nog onbekende veranderingen?

Wat is dat eigenlijk, duurzame inzetbaarheid?

Dát is de kern van duurzame inzetbaarheid: een vitale, wendbare onderneming die kan rekenen op haar werknemers. Veel mensen koppelen het begrip duurzame inzetbaarheid rechtstreeks aan het terugdringen van ziekteverzuim. Natuurlijk is dat belangrijk; de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn nu eenmaal torenhoog, ook als u verzekerd bent. Maar duurzame inzetbaarheid gaat om zoveel meer.

Denk bijvoorbeeld aan de toenemende digitalisering, waardoor de aard van veel werkzaamheden ingrijpend verandert. Is uw personeelsbestand hiertegen opgewassen? Niet alleen nu, maar ook op de langere termijn? Of neem de stijgende AOW-leeftijd, waardoor mensen langer moeten doorwerken. Kunnen uw werknemers ook op latere leeftijd nog hun werkzaamheden verrichten?

Kortom, duurzame inzetbaarheid heeft alles te maken met personeel dat niet alleen gezond en vitaal is en blijft, maar dat hierdoor ook bestand is tegen toekomstige ontwikkelingen. Als werkgever kunt u hier een belangrijke bijdrage aan leveren, en zo van uw onderneming een wendbare, sterke organisatie maken die een stootje kan hebben. Bovendien zorgt u dat werknemers graag bij uw organisatie blijven en nieuwe talenten enthousiast bij u aankloppen; geen overbodige luxe op de huidige, steeds krapper wordende arbeidsmarkt.  

Duurzame inzetbaarheid stimuleren

Het is duidelijk: een beleid dat gericht is op het duurzaam inzetbaar maken van uw werknemers werpt aan alle kanten vruchten af. Gezonde werknemers die plezier hebben in hun werk, productiever zijn, gezamenlijk een aangename werksfeer creëren, en een wendbare onderneming die ook op de verdere toekomst is voorbereid. Maar hoe kunt u als werkgever zorgdragen voor duurzame inzetbaarheid?

Stap één is in kaart brengen hoe de onderneming er op dit moment voorstaat. Zo’n nulmeting is heel belangrijk; het verschaft inzicht in mogelijke knelpunten en helpt bij het stellen van een doel. Waar wilt u naartoe met uw organisatie en welke acties zijn daarvoor nodig? Moet misschien op termijn het aannamebeleid worden aangepast? Gaan werkzaamheden veranderen? Onderzoek het ziekteverzuim; gaat achter een ziekmelding meer schuil dan alleen een medische klacht? En hoe staat het met uw verzuimbeleid? Betrek vooral ook werknemers bij het stimuleren van duurzame inzetbaarheid. Het gaat immers om hen.  Meer tips over het terugdringen van ziekteverzuim vindt u elders in deze nieuwsbrief.

Om verder aan te denken:

 • Kijk bij arbodienstverlening vooral naar preventie.
  Voorkomen is immers beter dan genezen. Preventiemaatregelen en mogelijkheden om zo snel mogelijk te re-integreren zijn het meest effectief als verzuimverzekering en arbodienst goed op elkaar zijn afgestemd. Goede arbodienstverlening is daarom net zo belangrijk als een passende ziekteverzuimverzekering.

   
 • Collectieve zorgverzekering voor vitale medewerkers.
  Ook de collectieve zorgverzekering speelt een belangrijke rol bij het vitaal houden van uw medewerkers. Elders in deze nieuwsbrief vindt u hierover meer informatie.

   
 • Subsidie voor duurzame inzetbaarheid.
  Met de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid kunt u als werkgever subsidie aanvragen voor projecten die de gezondheid, vitaliteit, betrokkenheid en productiviteit van uw medewerkers bevorderen. Hiervoor moet een project gericht zijn op één van deze thema’s: het bevorderen van gezond en veilig werken, het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, of het bevorderen van een flexibele werkcultuur. U kunt de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal 12.500 euro. Aanvragen kan van 8 tot en met 12 april 2019, via de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid