Waarom een risico-inventarisatie en -evaluatie belangrijk is.

Natuurlijk wilt u uw medewerkers als MKB-werkgever een gezonde en veilige werkplek bieden. Daar bent u volgens de Arbowet ook toe verplicht, onder andere door te zorgen voor een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), waarin u mogelijke risico’s voor uw medewerkers in kaart brengt en waarin u aangeeft op welke manier u zorgdraagt voor een gezonde en veilige werkplek.

Wat staat er in een RI&E?

In een goede RI&E staan niet alleen risico’s beschreven, maar worden deze ook geanalyseerd. Bovendien geeft een plan van aanpak aan hoe deze risico’s geminimaliseerd worden. Uiteraard is het beschrijven van risico’s en aanpak alleen niet voldoende; u wordt ook geacht actief te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Dan pas is sprake van gezond arbobeleid.

Dit kunt u doen door naast een RI&E te zorgen voor:

  • Een helder ziekteverzuimbeleid. Hierin staat beschreven welke maatregelen u neemt om te voorkomen dat medewerkers uitvallen. Daarnaast bevat een goed ziekteverzuimbeleid informatie over de stappen die gevolgd moeten worden wanneer iemand uitvalt en hoe u denkt verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Wie is waarvoor verantwoordelijk als het om verzuim gaat? En welke rol speelt uw arbodienst daarbij?

  • Goede bedrijfshulpverlening. Welke medewerkers wijst u aan als BHV’er? Wat zijn hun taken? En hoe zorgt u ervoor dat hun kennis – wat te doen in gevaarlijke bedrijfssituaties zoals brand of een ongeval – op peil blijft?

  • Regelmatige gezondheidsonderzoeken voor uw medewerkers. In uw arbobeleid omschrijft u hoe vaak u zo’n onderzoek aanbiedt, wie dat uitvoert, wat er precies wordt onderzocht en wat er met de uitkomsten gebeurt. Gaat de medewerker daar zelf mee aan de slag? Of geeft u daarbij een steuntje in de rug met bijvoorbeeld een sportschoolabonnement of begeleiding door een coach?

  • Een deskundige preventiemedewerker: iemand die u kan informeren over gezondheid en veiligheid op de werkvloer. De preventiemedewerker heeft vaak de leiding over de RI&E en het plan van aanpak. Leg vast welke medewerker dit op zich kan nemen, welke taken daar precies bij horen en hoeveel uren ervoor staan. In bedrijven waar minder dan 25 mensen werken mag de directeur zelf preventiemedewerker zijn.

Let op: een RI&E is niet vrijblijvend!

Voorheen werd het ontbreken van een RI&E nog wel eens afgedaan met een eis of waarschuwing. Tegenwoordig kan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid daar echter direct een boete voor uitdelen: het normbedrag is € 4500 voor bedrijven met minimaal 500 medewerkers, tien procent van dit bedrag voor bedrijven met maximaal vijf medewerkers.